Polityka prywatności

RODO – informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Szanowni Państwo,

Firma Gaslux Sp. Zoo przetwarza informacje z różnych ogólnodostępnych źródeł (takich jak Internet czy prasa), jak też z otrzymywanej korespondencji biznesowej, tworząc swoją bazę danych. Wśród tych danych mogą pojawić się takie, które są danymi osobowymi na gruncie nowego prawa w Unii Europejskiej, czyli tak zwanego RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).Zgodnie z RODO musimy poinformować osoby, których dane przetwarzamy o przysługujących im prawach oraz naszych obowiązkach z tym związanych – bez względu na to, czy pozyskaliśmy te dane bezpośrednio od osoby, której dotyczą, czy też z innych źródeł. Ponieważ mamy Państwa adres mailowy, zakładamy, że jesteśmy w posiadaniu Państwa danych osobowych.W związku z tym informujemy Państwa, że:1. Administratorem Państwa danych (dalej: “Administrator”) jest Gaslux Sp Zoo z siedzibą w Warszawie 02-220, ul. Łopuszańska 35. NIP 8652514918
2. Z Administratorem można się skontaktować pisemnie, za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Gaslux Sp Zoo z siedzibą w Warszawie 02-220, ul. Łopuszańska 35. NIP 86525149183. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora może być:a. wyrażona przez Państwa dobrowolnie zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
b. konieczność przetwarzania ich dla potrzeb realizacji zawartej przez nas umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),c. wymogi ustawowe, wynikające z wiążących nas przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),d. konieczność ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. d RODO).4. Wykonywanie zawartych przez nas umów polega na pozyskiwaniu zleceń ,umów od naszych klientów i realizowaniu ich z pomocą współpracujących z nami podwykonawców. Realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów obejmuje wszystkie czynności towarzyszące realizacji zleceń ,umów, między innymi obsługę płatności, ewentualnych reklamacji, czynności windykacyjne czy też przekazywanie wszelkich istotnych informacji dotyczących danego zlecenia.
5. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizowania zleceń ,umów, zlecanych spółce Gaslux Sp Zoo, obsługi innych produktów, oferowanych przez Gaslux Sp Zoo, jak również do celów statystycznych.6. Państwa dane osobowe są przetwarzane tylko w takim zakresie, w jakim zostały pozyskane podczas prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora z takich źródeł jak na przykład: otrzymane zlecenia, umowy, zapytania handlowe, oferty handlowe.7. Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.8. Odbiorcami Państwa danych mogą być pracownicy, klienci i podwykonawcy Administratora, o ile jest to niezbędne dla realizacji zawartych umów lub naszych prawnie uzasadnionych interesów.9. Państwa dane mogą być przekazywane do krajów leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (“państwa trzecie” wg RODO) tylko w przypadku, gdy wymaga tego realizacja konkretnego zlecenia bądź umowy.10. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów.11. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, na podstawie RODO, przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora:a. dostępu do Państwa danych osobowych,
b. sprostowania Państwa danych osobowych,c. usunięcia Państwa danych osobowych,d. ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,e. przeniesienia Państwa danych osobowych, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Realizacja wymienionych powyżej praw może być ograniczona innymi przepisami prawa czy też ochroną naszego uzasadnionego interesu. Z wymienionych powyżej praw można skorzystać poprzez kontakt z nami, opisany w punkcie 2 powyżej.12. Jeśli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane wbrew przepisom RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator może podejmować zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, opisanego w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.14. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.15. Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z wymienionymi celami przetwarzania.